top
 
  Paintings by  
    JESPER PALM
   

front | works 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 -
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 | text | cv | books | Press | contact

   
 
 

       

 
 

Trespassing

Det genkendelige er indgangen til mine malerier, men ikke i en realistisk forstand. Malerierne har sit udspring i en slags metaforiske gåder uden givne løsninger. De er fastholdt i iscenesatte tableauer. I billederne eksponeres eksistentielle spørgsmål, At få udsyn og indblik er centralt. Det er en form for erkendelsesrejse med krydsende spor i tid og rum. Personerne befinder sig i opbrudssituationer eller i vegeterende selvforglemmende tilstande. Vi ved ikke, hvor de skal hen, eller hvor de kommer fra, blot at de er undervejs i ukendt land.

Egne fotografiske optagelser sammensat med billedmateriale fra bøger, blade og film, udgør oplæggene til mine malerier, hvor jeg med afsæt i en udførlig skitse- og drejebog varierer og sammensætter billedmaterialet i en elektronisk bearbejdning, til et nyt imaginært billedeunivers. Det, der giver billederne deres egen sfære er, at de ikke i konventionel forstand kan opfattes som logisk opbygget i tid og rum. Samtidig er de ikke et totalt kaos, men derimod billeder, som ved nærmere eftersyn fortæller om et eget univers, der udfolder sig i drømmeagtige spor. Der kan derfor samtidigt forekomme både nat og dag, ligesom flere årstider kan optræde i samme billede. Lyset kan falde ulogisk fra flere retninger, og en mellemgrund kan perspektivisk være ude af proportion med baggrunden. Jeg ønsker bevidst at skabe et imaginært rum, hvor vante forestillinger af tid og rum langsomt undermineres hos beskueren. Et lille skub ind i en forunderlig verden. På samme måde som Niels Klim falder ind i en anden verden.

I billederne er skrøbeligheden eller skyggesiderne af tilværelsens foranderlighed anelsesfuldt eksponeret. I det ubestandige ligger såvel uudforskede muligheder, som iboende potentielle farer. Det er i dette grænseland, min billedverden tager sit afsæt.

Jesper Palm

 

Om mine billeder

Udgangspunktet for mine malerier er egne fotografiske iscenesættelser, hvor jeg med afsæt i en udførlig drejebog varierer fotografierne i en stribe kompositioner med forskellige detaljer og optagelsesvinkler. De mange optagelser gør det muligt at sammenklippe flere billeder i den efterfølgende computerbehandling, før det færdige forlæg til maleriet foreligger.
Jeg benytter forskellige udgaver af det samme billede, hvor bestemte partier fremhæves, andre lades stå tilbage i en mere sekundær position. Disse større og mindre forskydninger af farve og former, giver en større malerisk frihed samtidig med at flere betydningslag indlejres.
Jeg er bl.a. inspireret malere som Eric Fischel, Mark Tansey og Luc Tuymans og filmskabere som Wim Wenders og Yang Fudong.

I opbygningsfasen minder min arbejdsmetode meget om filminstruktørens, men i stedet for at skrive historien ud, lader jeg det fortællende fremstå, i en slags stillbilleder. Et fælles tema for billederne, er, at de aldrig fokuserer direkte på et dramatisk højdepunkt, men på en tilstand, hvor tiden opleves som næsten ophørt. De er billeder på en tilstand, hvor større begivenheder har udspillet sig eller ligger i vente.
Mine foretrukne temaer drejer sig om at være undervejs, om at fare vild, om at bryde vanemønstre, om at vente, forundres og forandres.

Foranderligheden indgår som et direkte element i form af spejlinger i vand. Spejlbilledernes deformationer ligger som skyggesider af det ubestandige. Jeg tilstræber at bruge stilheden i samspil med spejlingerne som et underspillende element i billederne. Jeg vil forføre beskuerne, ikke ved at være direkte eller påtrængende i mit budskab, men ved at lade det udfolde sig gradvist på en mere subtil måde.

back to top >>>

 

About Jesper Palm's paintings

As reference for his paintings, Jesper Palm uses his own posed photographs. Shooting from a detailed script, he varies his photos in a series of compositions with different details and angles. Having a variety of frames, he can then edit together several images on the computer to get a finished reference picture.
Working with several different versions of the same image, the artist brings out certain sections and pushes back others into more secondary positions. Variably modifying colors and shapes offers greater freedom for painting, while embedding additional layers of meaning.
Among his inspirations, Palm counts painters like Eric Fischl, Mark Tansey and Luc Tuymans, as well as filmmakers like Wim Wenders and Yang Fudong.

In the initial composition, Palm’s method is a lot like a filmmaker’s, but instead of writing out the story, he lets the narrative emerge in what can be likened to a series of stills. His paintings, as a rule, do not focus directly on a dramatic highlight. Instead, zeroing in on a state where time is experienced as having all but ceased, they depict situations where major events have already played out or are about to happen.
Palm’s favorite themes involve being in transit, getting lost, breaking habitual patterns, waiting, marveling and changing.

The element of mutability is directly manifested as reflections in water. The deformations of the reflections fall like shadow of the ephemeral. In his paintings, Palm uses stillness in conjunction with reflections as an element of underplay. Seeking to seduce viewers, not hit them over the head, he allows his message to slowly, subtly unfold.

back to top >>>